Hämeen Kokoomusnaiset: Ennaltaehkäisevään lastensuojeluun satsattava!

1.12.2015

Lastensuojelun selvitysryhmän loppuraportti 6/2013: STM 2013:19 on suunniteltu tulevaksi voimaan asteittain vuonna 2015. Kotipalvelua koskevat säädökset 1.1.2015 ja muu lainsäädäntö  1.4.2015 siten, että 1.1.2016 tulee lapsen kiireellisen sijoituksen ehtojen tiukkeneminen sekä hoidon ja huolenpidon turvaavat päätökset, henkilökunnan ilmoitusvelvollisuus epäkohdista ja toimenpiteet ilmoituksen johdosta (SHL 46, 47 ja 49). Hallituksen esitykseen sisältyvät lait; uudesta sosiaalihuoltolaista, laki lastensuojelulain muuttamisesta, laki terveydenhuoltolain muuttamisesta sekä muita liitännäislakeja.

On hyvä, että lastensuojelun selvitysryhmä on saanut loppuraporttinsa voimaan jo vuonna 2015, mutta lapsen hoidon ja huolenpidon turvaavien päätösten osalta lainsäädännön voimaan tuloa pitäisi kiirehtiä asian tärkeyden takia. Lastensuojelulain tarkoitushan on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Laissa korostetaan, että hyvinvoinnin edistämiseen liittyvällä toiminnalla ennaltaehkäistään lastensuojelun tarvetta ja ehkäisevällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ehkäisemällä ongelmien syntymistä ja pahenemista.

Valtion ja kuntien tulisikin panostaa ja resurssoida lastensuojelussa enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan, että lapset ja nuoret voisivat kasvaa ja kehittyä tasapainoisiksi aikuisiksi turvallisessa ja tasapainoisessa kasvuympäristössä. Perheitä tulisi auttaa jo silloin, kun he ovat vielä ehjiä, kokonaisia perheitä eikä vasta ongelmien ja perheen hajoamisen uhatessa. Ennaltaehkäisevässä työssä on tehtävä moniammatillista yhteistyötä kodin, koulun, terveyden- ja sosiaalitoimen- sekä lastensuojelun välillä. Ennaltaehkäisevällä toiminnalla on myös taloudellisia vaikutuksia, kun ajoissa annettu tuki ja apu perheille vähentää kunnassa kiireellisten sijoituspaikkojen ja pitkien jälkihoitojen tarvetta ja kustannuksia.

Hämeen Kokoomusnaiset haluavat nostaa ennaltaehkäisevän lastensuojelun tärkeyden ja merkityksen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi esiin alkavalla hallituskaudella.  Ennaltaehkäisevä lastensuojelu on otettava käsitteltäväksi välittömästi sekä hoidon ja huolenpidon päätöksiä on kiirehdittävä!