Hämeen Kokoomusnaisten kannanotto: Oppisopimus kaipaa muutosta

10.6.2015

Edellisen hallituksen kärkihankkeeksi nimetyn nuorisotakuun tavoitteet eivät toteutuneet. Nuorten työttömien määrä on edelleen lisääntynyt. Koulutus- ja oppisopimusmallin uudistaminen oli eduskuntavaaleissa yksi kokoomuksen vaaliteemoista. Tavoitteena on saada aikaan sekä nuorten että yritysten kannalta joustava ja houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään.

Kokoomuksen ohella myös Elinkeinoelämän Keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät ovat esittäneet uudenlaista koulutussopimusmallia, jossa oppisopimus ei alkuvaiheessa perustuisi työsopimukseen, vaan opiskelija olisi oppilaitoksen vastuulla.  Ammattitaito hankittaisiin pääasiassa käytännön työtehtäviä työpaikalla tekemällä, mutta työllistämisen kustannukset olisivat mallissa oppiso­pimusta alhaisemmat. Koulutussopimus mah­dollistaisi alhaisemman korvauksen maksamisen koulutuksen alkuvaiheessa. Valmistuttuaan työntekijälle maksettaisiin täyttä työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Sopimus laadittaisiin nykyiseen tapaan kolmikantana opiskelijan, työnantajan sekä oppilaitoksen kesken.

Etenkään pien­yrit­tä­jillä ei ole varaa palkata nuoria nykyisen oppisopimusmallin mukaisesti. Työehtosopimuksen mukainen palk­ka on alkuvaiheessa liian kor­kea ver­rat­tu­na opiskelijan työ­suo­rit­tee­seen. Toisaalta moni yrittäjä kieltäytyy tarjoamasta oppisopimuskoulutusta, koska sen aiheuttama byrokratia on työläs ja kankea. Uusi malli huomioisi paremmin yrittäjien ja työnantajien näkökulmaa sekä keventäisi niiden hallinnollista taakkaa. Nuori saisi enemmän turvaa ja tukea oppilaitokselta. Samalla hän olisi oppisopimuksen alkuvaiheessa myös oikeutettu opintososiaalisiin etuihin. Opintojen etenemisen ja osaamisen lisääntymisen myötä myös työnantajan vastuu lisääntyisi. Tavoitteena on, että työnantaja saisi täsmäkoulutetun työntekijän ja nuori opintojen päättymisen jälkeen työpaikan ja työehtosopimuksen mukaisen palkan.

Nyt on tärkeää lisätä työpaikkojen määrää sekä edistää nuorten työllistymistä.  Hämeen Kokoomusnaiset vaatii, että koulutussopimusmallin kehittäminen otetaan nopealla aikataululla työn alle. Tehdään uudesta koulutussopimuksesta yrityksille ja nuorille houkutteleva väylä ammattiin ja työelämään!


**

Lisätietoja: Pirjo Savolainen, piirihallituksen jäsen, puh 040 6732 978